Báu

ngồi thật yên

iN DrEAms bEgIn ReSponSiilitiEs

Advertisements

Vấn đề là trí tưởng tượng 1.

Sakamoto Ryouma nói:  Súng đã giết chết thời đại các kiếm sĩ.

Ta nói: Máy ảnh đã giết chết thời đại của những nghệ sĩ.